Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

Werkwijze

Er zijn tal van redenen voor een wegbeheerder om de NBd in te schakelen. Bij de aanleg van een nieuwe weg, aanpassingen op een bestaande weg of een nieuwe locatie. Bijvoorbeeld een woonwijk, bedrijventerrein of een nieuw winkelcentrum. Het heeft allemaal gevolgen voor de bewegwijzering in een gebied. Maar ook als bestaande routes aangepast moeten worden, er een nieuwe route (door)ontwikkeld wordt of onderhoud noodzakelijk is.

Tijdig starten

Wegbeheerders betrekken de NBd ook vaak in het voortraject van ingrijpende, infrastructurele plannen. Het is belangrijk dat projectleiders de NBd tijdig inschakelen zodat er voldoende tijd is om een bewegwijzeringsplan op te stellen en de uitvoering ervan in te passen in de realisatieplanning van het project. Zo worden betrokken marktpartijen in de gelegenheid gesteld adequaat te presteren. Alleen zo is de bewegwijzering tijdig op orde en kan het project in gebruik worden genomen.

Standaard proces

Elk bewegwijzeringsproject doorloopt een gestandaardiseerd proces; van planvorming tot realisatie. Er zijn projecten die binnen een maand afgerond zijn, andere projecten lopen jaren en worden gefaseerd uitgevoerd. Dat zijn complexe projecten waar vaak meerdere wegbeheerders en private partijen bij betrokken zijn.

Bij de start van elk project wordt de vraag van de wegbeheerder vertaald en in begrijpelijke en uitvoerbare taal vastgelegd. Zodra de NBd opdracht tot uitvoering ontvangt, gaan de experts van de NBd aan de slag.